Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK

Hyldgårdsmarked passer godt på dine personlige oplysninger, og vi vil til enhver tid behandle dem i henhold til de gældende regler for beskyttelse af persondata. Herunder kan du læse vores privatlivspolitik, og hvordan vi håndterer dine persondata.

Hyldgaardsmarked

Foreningens dataansvar

Vi behandler personoplysninger på alle vores Kræmmere. Vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Hyldgaardsmarked er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger

Kontaktperson:  Hyldgårdsmarkedet

Adresse:           HC Lumbyesvej 49, 7430 Ikast

CVR:                 37906239

Telefonnr.:         5170 8604

E-mail:               hyldgaardsmarked@gmail.com

Website:             www.hyldgaardsmarked.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Kræmmereoplysninger:

·         Navn

·         Adresse

·         Telefonnummer

·         E-mailadresse

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

·         ingen

Oplysninger om frivillige

·         Navn

·         Adresse

·         Telefonnummer

·         E-mailadresse

Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen:

·         Navn

·         Adresse

·         Telefonnummer

·         E-mailadresse 

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

·         ingen

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra standbooking på vores hjemmeside.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:

·         Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger(interesseafvejningsreglen)

·         At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

·         Behandling efter lovkrav

·         Behandling med samtykke.

Formål med behandling af oplysninger

·         Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

·         Opfyldelse af lovkrav

·         Levering af ydelser du har bestilt.

Vi behandler personoplysninger ud fra legitime interesser eller dit samtykke

I det omfang vi behandler dine oplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil dennebehandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

·         Udøvelse af aktivitet i foreningen, herunder planlægning, gennemførelse og evaluering.

·         Afholdelse af sociale arrangementer og andre aktiviteter.

·         Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation iforeningen.

·         Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

 Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag endsamtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykket, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er istand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 15 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dinepersonoplysninger som kræmmere eller som tillidsmand.

Kræmmere

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige oplysninger i op til 5 år efter dit køb

Tillidsfolk

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode på op til 5 år fra ophøret af dit virke.

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel kræmmere som tillidsfolk til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi. 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

·         Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

·         Retten til indsigt i egne personoplysninger

·         Retten til berigtigelse

·         Retten til sletning

·         Retten til begrænsning af behandling

·         Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

·         Retten til indsigelse

 Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

 Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.